Gegevens

tot
gemiddeld

Gegevens

Algemene Voorwaarden

 1. Inleidende bepaling
 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
 3. Betaling
 4. Reissom
 5. Informatie
 6. Reisbescheiden
 7. Wijzingen door de reiziger
 8. In de plaatsstelling
 9. Annulering door de reiziger
 10. Opzegging door de reiziger
 11. Opzegging door G2-reizen
 12. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door G2-reizen
 13. Aansprakelijkheid en overmacht
 14. Hulp en bijstand
 15. Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid G2-reizen
 16. Verplichtingen van de reiziger
 17. Rente en incassokosten
 18. Klachten

Inleidende bepaling

1.1

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. ‘G2-reizen’: de reisorganisatie die de reis aan de groep of een individueel persoon aanbiedt.

b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij ‘G2 goepsreizen’ (verder in de reisvoorwaarden wordt de bedrijfsnaam ‘G2-reizen’ vermeld) zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:vervoer, verblijf en andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;

c. Reiziger;de wederpartij van ‘G2-reizen’, of degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot ‘G2-reizen’ is overgedragen.

Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren; maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

Communicatiekosten; telefax-, telefoon-, telegram- en telexkosten.

1.2

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendelreizen per bus. ‘G2-reizen’ kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publikatie wordt vermeld.

1.3

De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.


Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van ’G2-reizen’

2.2

Het aanbod van ‘G2-reizen’ is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van genoemd in 4.

2.3

De reiziger verstrekt ‘G2-reizen’ voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door ‘G2-reizen’. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door ‘G2-reizen’ van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

2.4

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.5

Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publikatie van ‘G2-reizen’ maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Indien ‘G2-reizen’ algemene voorbehouden in het algemeen gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

Kennelijke fouten en vergissingen in een publikatie binden ‘G2-reizen’ niet.

Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ‘G2-reizen’ aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). ‘G2-reizen’ zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van ‘G2-reizen’. ‘G2-reizen’ heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van EUR 25 per boeking (bij eigen-vervoerreizen EUR 15 per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland);  communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Indien ‘G2-reizen’ bereid is ook wijzigingsverzoeken op andere dan medische gronden (andere essenties) in behandeling te nemen, heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van EUR 30 per boeking (bij eigen-vervoerreizen EUR 15 per boeking indien korter dan 5 dagen of bij verblijf in Nederland); communicatiekosten; eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ‘G2-reizen’

2.6

Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publikatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomst-tijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. ‘G2-reizen’ kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

2.7

‘G2-reizen’ draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.


Reissom

4.1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorziening in de bevestiging vermeld.

4.2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze ‘G2-reizen’ bekend waren ten tijde aanbieden van het voorstel.

4.3

Zolang de reissom niet is voldaan, heeft ‘G2-reizen’ het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. ‘G2-reizen’ zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van ‘G2-reizen’ kan worden gevergd.

4.4

Na tijdige betaling van de gehele reissom zal ‘G2-reizen’ gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstofkosten kan ‘G2-reizen’ tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken. De Vereniging van ANVR-reisorganisatoren en de Consumentenbond bepalen samen of van een dergelijke situatie sprake is. Indien daarover geen overeenstemming bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover aan partijen een bindende uitspraak te doen. ‘G2-reizen’ zal de reiziger aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4.5

De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft ‘G2-reizen’ het recht de overeenkomst op te zeggen.

Hij moet op straffe van verval binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Vervolgens heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.


Informatie

5.1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege ‘G2-reizen’ algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

5.2

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij ‘G2-reizen’ heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of ‘G2-reizen’ tekort is geschoten in zijn in het volgend lid bedoelde informatieverplichting.

5.3

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

5.4

Door of vanwege ‘G2-reizen’ zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.


Indeplaatsstelling

8.1

Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; enhet verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; ende voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

8.2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover ‘G2-reizen’ voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijzigings en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.


Annulering door de reiziger

9.1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen gelden de bepalingen van sectie 1.2. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de algemene bepalingen van sectie 1.1.

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

Algemeen:

a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag voor de dag van vertrek: 50% van de reissom;

d. bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag van vertrek: 75% van de reissom;

e. bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 90% van de reissom;

e. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.

9.2

De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

9.3

Indien de reiziger aantoont dat de door ‘G2-reizen’ geleden schade minder is dan de in het eerste lid bedoelde bedragen, zullen hem de lagere kosten worden berekend.

9.4

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor indeplaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

9.5

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld cruises, lijndienstreizen en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publikatie vooraf zijn vermeld.

9.6

Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub C is dan van toepassing.

De sub B bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.

Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men). Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

9.7

Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantorenuren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.


Opzegging door G2-reizen

‘G2-reizen’ heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publikatie. De opzegging dient binnen de in de publikatie genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.


Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door G2-reizen

11.1

‘G2-reizen’ heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van ‘G2-reizen’ aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

Indien de oorzaak van de wijziging aan ‘G2-reizen’ kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ‘G2-reizen’. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan ‘G2-reizen’ kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Indien ‘G2-reizen’ door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

11.2

‘G2-reizen’ moet de reiziger binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.

11.3

Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming; de aard en klasse van de accommodatie; de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij evenbedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met: de samenstelling van het reisgezelschap; de aan ‘G2-reizen’ bekende en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s); de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door ‘G2-reizen’ schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd; bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

11.4

Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van ‘G2-reizen’ door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.

11.5

‘G2-reizen’ mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

11.6

De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft ‘G2-reizen’ het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 7 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de wijziging door de reiziger. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.

11.7

In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt ‘G2-reizen’ de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4, waaronder overboeking niet is begrepen.

11.8

Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of ‘G2-reizen’ bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt ‘G2-reizen’ er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.

Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt ‘G2-reizen’ de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer.

De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van ‘G2-reizen’, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.

11.9

‘G2-reizen’ is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.


Aansprakelijkheid en overmacht

12.1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is ‘G2-reizen’ verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

12.3

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is ‘G2-reizen’ verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die ‘G2-reizen’ of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

12.4

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Hulp en bijstand

13.1

‘G2-reizen’ is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van ‘G2-reizen’, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is ‘G2-reizen’ tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

13.2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan ‘G2-reizen’ zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor ‘G2-reizen’ bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf en repatriëringskosten.


Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid G2-reizen

14.1

Wanneer ‘G2-reizen’ op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringskostenverzekering.

14.2

Indien ‘G2-reizen’ jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

14.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van ‘G2-reizen’ voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ‘G2-reizen’. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

14.4

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van ‘G2-reizen’ gelden ook ten behoeve van werknemers van ‘G2-reizen’, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.


Verplichtingen van de reiziger

15.1

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ‘G2-reizen’ ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een korrekte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van ‘G2-reizen’ te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

15.2

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ‘G2-reizen’ van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.


Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens ‘G2-reizen’ heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van EUR 50, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.


Klachten

17.1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met ‘G2-reizen’ op de door deze voorgeschreven wijze. De communicatiekosten worden door ‘G2-reizen’ vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

17.2

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij ‘G2-reizen’.

Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij ‘G2-reizen’.

17.3

Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag. De Geschillencommissie doet een uitspraak onder de voorwaarden, vastgelegd in het desbetreffende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

17.4

De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit vorderingsrecht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).